Бенефициент

Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация“ (БРТИМ)

Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация” (БРТИМ) е регистриранопрез юни 2009 г.по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и работи в обществена полза, в подкрепа на гражданското общество в град Русе, в трансграничния регион БългарияРумъния и на национално нивоСдружението е вписано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Министерството на правосъдието под № 20090810002.

Сдружение БРТИМ е учредено с цел да сближава хората, общностите и икономиките в Република България и Република Румъния, които чрез трансгранично сътрудничество по гражданско-правни въпроси да допринесат за устойчиво социално-икономическо развитие на граничния регион. В този смисъл сдружението се стреми към утвърждаване, решаване с правни средства и по мирен начин на социални, междуобщностни, стопански, междуличностни и др. конфликти; разработване и предлагане на иновативни способи за решаване на конфликти, основани на медиацията и в съответствие с европейската и световна практика; обучение по иновационни способи за решаване на различни конфликти на базата на медиация; трансграничен обмен на информация и взаимна помощ при решаването на конфликти; стимулиране на научните изследвания и инициирането на промени в законодателството за нови по-ефективни начини за решаване на конфликти; превенция на потенциални социални, междуобщностни, стопански, междуличностни и др. конфликти. 

Сдружение БРТИМ работи за популяризиране на различни полета за приложение на медиацията като: възстановително правосъдие за деца, медиация в училище и лобиране за промяна на законодателството, което да включва възможностите за приложение на цитираните по-горе форми на медиация.

През 2013 г. създадохме и лицензирахме първия в Република България Център за възстановително правосъдие за деца. Центърът за възстановително правосъдие за деца е специфична услуга, разработена в съответствие с Пътна карта за изпълнение на Концепцията за държавната политика в областта на правосъдието за деца, приета на 02.03.2013 г. от МС на Република България (Пътна Карта 2013). В същността си това е професионална дейност, насочена към деца в конфликт със закона и деца в контакт със системата за наказателно правосъдие, чиято основна цел е да (пре)насочва деца в конфликт със закона извън системата на наказателното правосъдие към по-различен начин на решаване на проблема, най-вече чрез прилагане на възстановително правосъдие.

Сдружението активно участва в качеството си на Бенефициент и партньор в редица проекти, финансирани от програмите на Европейския съюз и националните оперативни програми, които имат за цел популяризирането на медиацията.

Повече за Бенефициента – Сдружение БРТИМ, можете да научите тук: www.brtim.com

 

Партньор

Сдружение „Институт за решаване на конфликти“

Сдружение „Институтът за решаване на конфликти” /ИРК/, София е сдружение на юристи, учени и университетски преподаватели. Сдружението е сновано през 2000 г., за да помогне за създаването на нови форми на разрешаване на конфликти като легитимна част от българската правна система.

В работата си ИРК преследва няколко цели,  включително: проучване на креативни методи за разрешаване на конфликти въз основа на културата на диалог и в съответствие с европейските и световни стандарти; насърчаване на действия за климата; практикуване на нови умения и техники, като медиация, преговори и други мирни методи за разрешаване на спорове, като се набляга на възстановителното правосъдие; превенция на насилието, работа с млади правонарушители и извършители на противообществени прояви; защита на правата на жертвите на престъпления; укрепване на гражданското общество и европейската интеграция.

ИРК извършва изследвания в областта на превенцията на престъпността и наказателното правосъдие; разпространява информация за правата на човека и правата на жертвите сред всички заинтересовани групи; поддържа общественото образование, насочено към повишаване на информираността за европейските ценности; насърчава обмена на идеи и взаимопомощ.

ИРК популяризира  възстановителното правосъдие в България и извършва обучение на медиатори. Член е на Националната асоциация на медиаторите. Дейността на ИРК се основава на ангажираността на доброволците, финансира се главно чрез проекти и има Председател, Управителен съвет и Общо събрание.

Повече за партньора–ИРК, можете да научите тук: http://www.icr-bg.org/