Проект "Новите европейски стандарти за прилагане на алтернативи на лишаването от свобода" се изпълнява от Бенефициента Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация” (www.brtim.com) в партньорство със Сдружение „Институт за решаване на конфликти“ (http://www.icr-bg.org).

Обща информация:

·     Договор № 93-00-133/12.03.2015 г.

·     Донор: Норвежки финансов механизъм 2009-2014

·     Програмна област: Малка грантова схема, Програма BG 15 "Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане"

·     Програмен оператор: Министерство на правосъдието

·     Общата стойност на проекта: 113 237,50 лв., от които 101 913,75 лв. - безвъзмездна финансова помощ, предоставена от Програмния оператор, а 11 323,75 лв. - собствен принос на Бенефициента

·     Период на изпълнение: 12.03.2015 г. – 30.04.2016 г.

 

Цели на проекта:

Основната целна проекта е подобряване дейността на системата за изпълнение на наказанията в Република България в съответствие с релевантните международни и европейски инструменти за прилагане на пробация и отклоняващи мерки като алтернатива на лишаването от свобода в сътрудничество с неправителствения сектор и заинтересованите страни.

Специфичните цели на проекта са:

·     Улесняване достъпа на съдии и прокурори до европейските стандарти и материали относно предсъдебните доклади  и пробацията посредством проучване на опита на водещи страни като Норвегия и Унгария;

·     Подобряване на практическите умения и знания на съдии, прокурори и пробационни служители за увеличено прилагане на алтернативи на затвора;

·     Повишаване на осведомеността  по отношение прилагането на пробация и отклоняващи мерки сред заинтересованите страни и широката общественост.

Основната и специфичните цели на проекта са в съответствие в Очакван резултат 2 на Програмата „Увеличено прилагане на алтернативи на затвора“.

 

Дейности:

·     Проучване на европейските стандарти за пробация и отклоняващи меркиопита на Норвегия и Унгария

·     Оценка на потребностите от обучение и разработване на учебни планове, програми и материали за начално и продължаващо обучение

·     Обучение на съдии, прокурори и пробационни служители. Обучение на обучители

·     Мерки за повишаване на осведомеността по отношение прилагането на пробация и отклоняващи мерки

·     Управление и координация на проекта

 

Целеви групи:

В реализацията на проекта ще бъдат включени като целеви групи съдии и прокурори от Русенски и Благоевградски съдебни райони и  пробационни служители от Областни служби „Изпълнение на наказанията“ - сектор „Пробация” от Русе, Разград и Благоевград. 10 пробационни служители от цялата страна ще бъдат обучени за обучители в рамките на проекта.

 

В резултат от разработените в рамките на проекта продукти: обучителни програми и материали за начално и продължаващо обучение по пробация, изготвени въз основа на направеното проучване на опита на Норвегия и Унгария и в съзвучие с европейските документи в сферата на наказателното право и в частност отклоняващите мерки, както и в следствие на проведените обучения за целевите групиочакваме да надградим капацитета на съдебната система за увеличено прилагане на предсъдебните доклади и по-широкото прилагане на алтернативи на затвора в България.